15.4.2024

Tiedtk, mill 10 tavalla kulttuuri voi edist hyvinvointiasi?

Kyselyn mukaan taide ja kulttuuri voivat edist hyvinvointia monipuolisilla tavoilla. Kuva: Usva Torkki / Museokortti

Taiteella ja kulttuurilla on ollut vuosisatojen ajan merkittävä vaikutus ihmisten elämään, ei pelkästään viihteen muodossa, vaan myös hyvinvoinnin edistäjinä. Museokortin tuoreessa asiakaskyselyssä tarkasteltiin näiden vaikutusten monimuotoisuutta ja merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Lue, miten kulttuuri ja taide voivat vaikuttaa hyvinvointiisi!

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kyselyssä selvitettiin, millaisia vaikutuksia kulttuuri- ja taide-elämyksillä on hyvinvointiin. Verkkokyselyyn vastasi 3 500 henkilöä helmikuussa 2024.

Noin 95 prosenttia kyselyyn vastanneista koki taiteen ja kulttuurin vaikuttavan positiivisesti omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Vastauksista nousi esiin kulttuurin ja taiteen keskeinen merkitys ihmisten hyvinvoinnille. Kulttuurielämysten koettiin tarjoavan muun muassa monipuolisia mahdollisuuksia virkistykseen, oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, luovuuteen, stressin lievittämiseen sekä näkökulman laajentamiseen.

Kokosimme kyselyn pohjalta 10 keskeistä hyvinvointivaikutusta, jotka taide ja kulttuuri voivat saada aikaan.


Taide ja kulttuuri saavat monet pysähtymään hetkeen ja rentoutumaan. Kuva: Usva Torkki / Museokortti

1. Rentoutuminen ja mielialan kohentuminen

Kyselyn mukaan taide- ja kulttuurielämykset tarjoavat ihmisille mahdollisuuden virkistäytymiseen ja rentoutumiseen arjen keskellä. 95% vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että erilaiset kulttuurielämykset vaikuttavat hyvinvointiin rentouttamalla. Yhtä moni koki taiteen ja kulttuurin tukevan hyvinvointia myös kohentamalla mielialaa.

Erityisesti museokäynnit, taidenäyttelyt ja teatteriesitykset mainittiin rentouttavina ja mieltä virkistävinä kokemuksina.

”Olen ollut museokäynnin jälkeen useamman päivän hyväntuulinen ja muistellut käyntiä. Pelkkää positiivista tunnetta joka saralla.”

”Kulttuuri rauhoittaa, rentouttaa, energisoi ja lohduttaa. Museoissa käymisestä tulee hyvä, rentoutunut olo, kun saa rauhassa käydä katselemassa näyttelyitä.

”Museokäyntien ja näyttelyiden jälkeen on aina hyvä ja onnellinen mieli."


Museokäynnit ja muut kulttuurielämykset voivat tuoda perspektiiviäja uusia näkökulmia omaan elämään. Kuva: Usva Torkki / Museokortti

2. Uusien näkökulmien saaminen ja ajatuksien herättäminen

Taiteen ja kulttuurin koettiin myös tarjoavan uusia näkökulmia ja herättävän ajatuksia eri aiheista. Jopa 98% vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kulttuurielämykset vaikuttavat hyvinvointiin tarjoamalla virikkeitä ja ajateltavaa.

Vastaajat kertoivat kulttuurin tuovan perspektiiviä omaan elämään ja mahdollisuuden peilata nykyhetkeä historiaan sekä avaavan uudenlaisia näkökulmia elämän moninaisuuteen. Kulttuurikokemusten koettiin syventävän historian tuntemusta ja auttavan ymmärtämään maailmaa monipuolisemmin.

"Uudet elämykset tuovat uutta näkökulmaa elämään ja arkeen."

"Museokäynneillä oppii historiasta: ne auttavat ymmärtämään tämän päivän ihmistä, laittavat ajattelemaan ja antavat erilaisia näkökulmia."


Kyselyn mukaan moni koki merkitykselliseksi hyvinvoinnin kannalta, että kulttuurielämyksiä voi jakaa läheisten ihmisten kanssa ja viettää laatuaikaa yhdessä. Kuva: Usva Torkki / Museokortti

3. Yhteinen aika läheisten kanssa ja uudet sosiaaliset kohtaamiset

Monet kulttuurielämykset, kuten museokäynnit, teatteriesitykset, konsertit ja elokuvateatterit, tarjoavat myös mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Kyselyn mukaan museoissa vieraillaan yksin sekä kaverin, kumppanin tai perheen kanssa. Myös lapsenlapsia viedään esimerkiksi museovierailuille.

Yli puolet käy kaverin tai kumppanin kanssa museoissa. Puolet vastaajista kertoi vierailevansa museossa myös yksin. 45% vastaajista kävisi useammin museoissa, jos museokäynneille olisi seuraa.

Kyselyssä nousee esiin taiteen ja kulttuurin merkitys yhdessäolon, yhteisöllisyyden ja ihmissuhteiden vahvistamisessa. Kulttuurin parissa voi viettää laatuaikaa ystävien ja perheenjäsenten kanssa ja toisaalta tavata uusia ihmisiä.

Kavereiden kanssa nautittuna kulttuuri lisää yhteisöllisyyttä ja antaa pohjaa keskusteluille. Sosiaalisuus hoitaa aivoja."

Kulttuurin koettiin yhdistävän ja tarjoavan mahdollisuuden jakaa elämyksiä yhdessä muiden kanssa, mikä lisäsi yhteenkuuluvuuden tunnetta ja mahdollisti mielenkiintoisia keskusteluja.

"Yhteinen aika läheisten kanssa on aina hienoa, ja kokemusten jakaminen on tärkeää.”

”Kulttuurilla on piristävä vaikutus, ja on mukava vaihtaa ajatuksia toisen kanssa nähdystä näyttelystä tai tapahtumasta.”


Kulttuuri ja taide voivat lievittää stressiä! Kuva: Usva Torkki / Museokortti

4. Stressin lievittäminen ja voimavarojen vahvistaminen

Kyselyyn vastanneista suurin osa (75 %) koki kulttuurin vaikuttavan eniten psyykkiseen hyvinvointiin, esim. lievittämällä stressiä ja kohentamalla mielialaa.

Kulttuuri ja taide voi lievittää ahdistusta ja stressiä tarjoten hetken pakopaikan arjen haasteista. Monille kyselyn vastaajista taide ja kulttuuri toimivat keinona unohtaa hetkeksi arjen huolet ja keskittyä hetkeen. Kulttuurin koettiin auttavan irtautumaan stressistä ja antavan voimia jaksaa paremmin.

"Stressi helpottaa, kun tulee aisteille muuta hommaa."

"Kovaa stressiä on helpottanut arjesta irti hyppääminen Museokortin avulla."

5. Luovuuden ja inspiraation lisääntyminen

Kulttuuri ja taide inspiroivat ihmisiä ja voivat herättää uusia ideoita ja ajatuksia omaan harrastukseen ja tekemiseen. Monet kyselyyn vastanneet mainitsivat saavansa inspiraatiota erilaisista kulttuurielämyksistä, kuten taidenäyttelyistä ja musiikista.

"Annos kulttuuria saa ajatukset luovaan lentoon."

"Taide ja kulttuuri avaavat ikkunoita arjen keskellä ja inspiroivat omaan luovaan tekemiseen."


Kulttuuriharrastukset tuovat uusia elämyksiä ja siten piristävät arkea ja lisäävät hyvinvointia. Kuva: Usva Torkki / Museokortti

6. Nautinnon ja elämyksellisyyden kokeminen

Taide ja kulttuuri tarjoavat monille nautinnollisia ja elämyksellisiä hetkiä, jotka voivat jäädä pitkäksi aikaa muistoihin ja vaikuttaa positiivisesti mielialaan. Monet vastaajat mainitsevat taide- ja kulttuurikokemusten tuovan hyvää mieltä ja iloa.

”Kun elämä on arkipäiväistä, kulttuuri tuo elämään iloa, nautintoa ja hyvää mieltä."

"Taide antaa elämään elämyksiä: huimaavia, hurmaavia, ilahduttavia, huvittavia, ihmetyttäviä, joskus tylsiä tai vastenmielisiäkin. Kuitenkin monin eri tavoin herätteleviä."

7. Uuden oppiminen

Kyselyn mukaan taide ja kulttuuri ovat olennainen osa yleissivistystä ja tarjoavat mahdollisuuksia oppia uutta. Kulttuuri voi syventää historian tuntemusta ja auttaa ymmärtämään maailmaa monipuolisemmin.

"Oppii uusia asioita sekä näkökulmia ja tuo myös keskustelunaiheita työ- ja vapaa-ajalla kohtaamieni ihmisten kanssa."

"Taiteen kautta oppii historiasta ja sen ajan kulttuurista uusia mielenkiintoisia seikkoja."

"Museokäynneillä oppii aina jotain uutta."


Kyselyyn vastanneet kertoivat kulttuurielämysten tarjoavan oppimisen kokemuksia. Kuva: Usva Torkki / Museokortti

8. Fyysisen hyvinvoinnin tukeminen

Monet vastaajat mainitsevat taiteen ja kulttuurin liittyvän myös fyysiseen hyvinvointiin esimerkiksi liikunnan kautta tai stressin lievittämisenä, mikä voi vaikuttaa myös fyysiseen terveyteen. Monet mainitsevat taide-elämysten saavan lähtemään pois kotoa, lisäävän fyysistä aktiivisuutta ja jopa vaikuttavan suoraan terveyteen.

"Museoihin pääsee päivisin, joten sateiset ja harmaat päivät saavat liikuntaa museokäynneillä."

"Saa lähtemään ulos ja yleensä tulee päivän askeleetkin täyteen kulttuurimenoilla mennessä."

9. Arjen piristäminen ja vaihtelun tuominen

Taide ja kulttuuri nähdään myös keinona tuoda vaihtelua arkeen ja piristää päivää. Museo- ja kulttuurikäynnit tarjoavat mahdollisuuden irrottautua tutusta arjesta ja kokea jotain uutta.

"Musiikki, teatteri, taide, ne ovat upein ovi ulos arjen toistuvuudesta!"

"Taide tuo elämyksiä ja piristää arkea. Se antaa myös hyviä keskustelunaiheita."

10. Henkilökohtainen kasvu ja itsetuntemuksen kehittyminen

Kulttuuri ja taide voivat auttaa ihmisiä käsittelemään vaikeita elämäntilanteita, löytämään toivoa ja iloa sekä vahvistamaan resilienssiä. Taiteen avulla ihmiset voivat ilmaista itseään ja löytää voimaa vaikeuksien keskellä sekä keinoja itsetutkisteluun.

"Taide auttaa käsittelemään vaikeita asioita."


Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu 370 museoon, jolla voi nauttia kulttuurielämyksistä rajattomasti!


Kerro tästä myös ystävillesi!

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • WhatsApp