10.5.2021

Kyselytutkimus: 95 % vastanneista kokee taiteen ja kulttuurin tukevan omaa hyvinvointia ja jaksamista

Museokortin ja MIELI ry:n Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kyselyssä selvitettiin, miten kulttuuri tukee omaa mielen hyvinvointia ja jaksamista. Yli 8 000 kyselyyn vastannutta kertoo henkilökohtaisia kokemuksia omasta arjestaan.

Museokortti ja Mieli ry kampanjoivat toukokuussa kulttuurin positiivisista vaikutuksista mielen hyvinvointiin. Yhteistyössä toteutetun Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -kyselyn vastauksista ilmenee, kuinka merkittävä osa kulttuuri on hyvinvointia.

Kyselyssä selvitettiin kulttuurin vaikutuksia hyvinvointiin, kartoitettiin vinkkejä positiivisten vaikutusten löytämiseksi sekä kerättiin omakohtaisia kertomuksia, miten kulttuuri on edistänyt omaa hyvinvointia.

Noin 95 prosenttia kyselyyn vastanneista kertoi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että taide ja kulttuurin vaikuttavat positiivisesti omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Yhtä moni vastaajista kertoi kaipaavansa museoita ja muita kulttuurielämyksiä sekä aikovansa lähteä museoon, teatteriin tai elokuviin heti, kun se on mahdollista.

Vastaajista 88 prosenttia ajattelee elämästä puuttuvan jotain olennaista ilman museoita. Korona-ajan tuoma kaipuu kulttuurin pariin näkyi laajasti vastauksissa.

Kulttuurin hyvinvointivaikutukset -verkkokyselyyn vastasi 8 200 henkilöä maaliskuussa 2021.

Taide ja kulttuuri rentouttaa ja kohentaa mielialaa

Miten taide ja kulttuuri vaikuttavat mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen? Noin 85 prosenttia vastaajista kertoi kulttuurin tarjoavan virikkeitä ja ajateltavaa. Noin kaksi kolmasosaa vastasi taiteen ja kulttuurin kohentavan mielialaa ja rentouttavan.

Yli puolet kyselyyn vastanneista koki kulttuurin edistävän positiivista mielenterveyttä ja aktivoivan elämässä. Noin 40 prosenttia vastaajista koki kulttuurin lievittävän stressiä ja vahvistavan sosiaalisia suhteita.

Viidesosa kertoi taiteen ja kulttuurin vähentävän sosiaalista syrjäytymistään sekä lievittävän uupumusta.

Kulttuuri osana tasapainoisemman arjen aineksia

Kyselyssä pyydettiin vastaajia valitsemaan, mitkä ovat merkittävimpiä kulttuurielämysten ja -palvelujen tarjoamia asioita. Yli 80 prosenttia vastasi kulttuurissa merkityksellisintä olevan elämyksellisyys ja viihtyminen.

Noin kaksi kolmasosaa valitsi arjesta palautumisen ja irrottautumisen sekä uuden oppimisen ja näkökulmien saamisen tärkeiden asioiden listalleen.

Yli puolet vastaajista koki vaikutukset hyvinvointiin sekä läheisten kanssa vietetyn ajan tärkeimmiksi asioiksi. Reilu kolmannes vastaajista koki myös matkailun ja uuden löytämisen, perspektiivien saamisen sekä merkityksellisyyden löytämisen olennaisena.

Kulttuurielämykset ovat monelle syy nousta sängystä

Kyselyssä pyydettiin kuvailemaan, miten kulttuurin positiiviset vaikutukset näkyvät omassa arjessa.

Vastauksissa nousi esiin kulttuurin ja taiteen olevan monelle merkittävä voimavaratekijä. Vastaajat kertoivat kulttuurin tukeneen monissa vaikeissa elämäntilanteissa.

”Olen kärsinyt masennuksesta ja työuupumuksesta, mutta museokäynnit ovat aina antaneet hyvää mieltä ja syyn nousta sängystä ja pukea vaatteet päälle.”

”Kulttuurin ja taiteen äärellä tunnen olevani eniten elossa, kokevani positiivisella tavalla voimakkaammin. Taide tarjoaa oivalluksia ja kokemuksia, jotka saavat värit näyttämään muultakin kuin harmaalta ja elämisen tuntumaan merkitykselliseltä.”

”Saan kokemuksista inspiraatiota omaan tekemiseen ja hyvää mieltä. Usein jos olen ahdistunut tai masentunut, taiteen tai museon luoman tunnelman myötä saan jotain muuta ajateltavaa ja kiinnityskohtia.”

Toisaalta kulttuurin kerrottiin myös tuovan vaihtelua tavalliseen arkeen sekä vastapainoa työlle ja työstressille. Moni koki kulttuurielämysten auttavan työstä irrottautumisesta ja palautumisessa sekä tukevan työssä jaksamisessa.

”Esimerkiksi stressaavien työjaksojen aikana taidenäyttelyssä käyminen tuntuu siltä, että saa aivot lepäämään ja sen jälkeen on usein olo, kuin olisi ottanut monen tunnin virkistävät päiväunet.”

”Esimerkiksi taidemuseossa vieraileminen on hyvä keino lievittää stressiä. Nautin siitä, kun voi rankan työrupeaman keskellä mennä yksin hiljaiseen museoon katsomaan taidetta. Taide on auttanut myös silloin, kun toivuin vaikeasta masennuksesta. Lyhyt vierailu taidenäyttelyssä oli toimiva tapa opetella taas poistumaan kotoa ja olemaan ihmisten ilmoilla.”

”Katkaisee yksitoikkoisen arjen, virkistää mieltä, aktivoi ajattelua, laajentaa tietoa ja ymmärrystä, innostaa itseä kokeilemaan tehdä taidetta, auttaa pois masennuksesta ja alakulosta, fyysinen olotila on kevyempi ja mieli onnellinen.”

Monelle kulttuurielämykset toivat myös inspiraatiota sekä uusia näkökulmia elämään.

”Lisäksi kulttuuritarjoama virittää uusia ajatuksia, ratkaisuja sekä luovuutta. Kulttuuri on osa itseilmaisua ja arjessa toimimista.”

”Saan inspiraatiota omaan työhön ja hetken olla poissa omasta arkimaailmastani.”

”Kulttuuri vie ajatukset muualle, saa unohtamaan jokapäiväisen työn tuoman stressin.”

Kyselyyn vastanneet antoivat vinkeiksi kulttuurihyvinvoinnin löytämiseksi ja vahvistamiseksi ennakkoluulottomuuden sekä rohkeuden kokeilla itselle uusia kulttuurielämyksiä. Avoimin mielin kokeilemalla monet kertoivat löytäneensä positiivisia yllätyksiä ja hienoja kokemuksia.

Museokortin ja MIELI ry:n Hyvinvointia kulttuurista -kampanja muistuttaa meitä kaikkia kulttuurin vaikutuksista mielen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

MIELI ry:n Kriisipuhelin: 09 2525 0111

Tarvitsetko tukea tai apua? Kri­isi­pu­he­lin tarjoaa kes­kus­te­lua­pua nu­me­ros­sa 09 2525 0111. Kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa. Lue lisää MIELI ry:n sivuilta >

Kerro tästä myös ystävillesi!

  • Facebook
  • X
  • Instagram
  • WhatsApp