Museer i Finland

Det finns över tusen museer i Finland vilka av 154 arbetar vetenskapligt. De yrkesmässigt skötta museerna ansvarar för skötseln av 322 museer. Största delen av de finländska museerna är små lokala museer eller hembygdsmuseer som ofta har öppet bara om somrarna.

Museerna är mångsidiga aktörer. I deras uppdrag ingår det att bevara vårt kulturarv för kommande generationer, vilket innebär att bland annat också förmedla berättelser, traditioner och andra immateriella värden till sina besökare.

I museilagen definieras museiverksamhetens syfte enligt följande: Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet och genom att forska, undervisa och sprida information om detta samt bedriva utställnings- och publikationsverksamhet (Museilagen 877/2005).

VINKKAA KAVERILLE