Vad gör museerna?

Museerna är mångsidiga aktörer. I deras uppdrag ingår det att bevara vårt kulturarv för kommande generationer, vilket innebär att bland annat också förmedla berättelser, traditioner och andra immateriella värden till sina besökare.

I museilagen definieras museiverksamhetens syfte enligt följande: Museerna skall främja tillgången till information om kultur- och naturarvet genom att ta till vara och bevara det materiella och visuella kulturarvet och genom att forska, undervisa och sprida information om detta samt bedriva utställnings- och publikationsverksamhet (Museilagen 877/2005).

VINKKAA KAVERILLE