Vad är ett museum?

Museerna, arkiven och biblioteken fungerar som ett slags minnesorganisationer i mänsklighetens tjänst. I museernas uppdrag ingår det att belysa olika aspekter av mänskligt liv; att förvärva, bevara och dokumentera material som ingår i vårt minnesarv som exempelvis föremål, prover, konstverk, byggnader, fornlämningar och minnesmärken samt berättelser förknippade med dem.

Förutom att ta tillvara och vårda samlingar förmedlar museerna kunskap: museerna arrangerar utställningar och förmedlar kunskap, publicerar forskningsrapporter och delar inom ramarna för sitt kompetensområde med sig av sin expertis.

Det finns olika slags museer. Dem man kanske först tänker på är stora museiinstitutioner som Ateneum eller Nationalmuseum, som samlar, vårdar och ställer ut vår gemensamma nationella konst och kulturhistoria.

I vårt land har vi också museer som har specialiserat sig på konst och kulturhistoria på landskaps- eller lokal nivå och personhistoriska museer, som koncentrerar sig på någon enskild känd persons livsverk. Friluftsmuseerna är museiområden, där man exempelvis valt att bevara hela gamla gårdsmiljöer för eftervärlden. Många museer har specialiserat sig på något speciellt fenomen eller en speciell typ av artefakter: den typen av museer brukar vi kalla specialmuseer. De naturhistoriska museerna samlar, utforskar och berättar om den natur som omger oss.

VINKKAA KAVERILLE